Categorieën
Nieuwsbrief

Algemene beschikking 219

Beste Relatie,

Allereerst wensen wij u een gezegend en succesvol 2020!

Het jaar is reeds enkele dagen in volle gang. Er staat enorm veel op de planning voor Suriname in dit nieuwe jaar. Naast het feit dat dit jaar een verkiezingsjaar is waarbij Suriname opnieuw zal trachten, middels het stemrecht, aan de ‘juiste’ leiders de macht te verschaffen, hebben wij in het tweede kwadrant van dit jaar ook te maken met de National Risk Assessment (NRA) welke uitgevoerd wordt door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), een zusterorganisatie van de Internationale Financial Action Task Force (FATF). Tijdens deze controle zal o.a. getoetst worden in hoeverre Suriname zich gehouden heeft aan de 40 aanbevelingen om money laundering tegen te gaan. Deze aanbevelingen zijn tijdens onze laatste NRA in het jaar 2002 gegeven door de CFATF. Tijdens de komende NRA zal er o.a. gekeken worden naar de corruptie graad van het land en onderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid van Witwaspraktijken.

In preparatie op de komende NRA heeft Suriname 3 januari jl. de algemene beschikking #219, t.a.v. de Deviezenregeling, aangepast. Deze aangepaste beschikking is vanaf 15 januari 2020 van kracht en heeft onmiddellijk consequenties op de Vastgoed sector, met name het verbod op het verkopen van onroerende goederen in vreemde valuta. 

Wat betekent dit voor de Vastgoed sector?
Deze aanpassing in de deviezenbeschikking zal in geen geval het proces van het verkopen en/of aankopen van onroerende goederen vergemakkelijken. Toch trachten wij u z.s.m. te informeren over de beste verkoopmogelijkheden van uw onroerend goed.
Gezien de Vastgoedsector ook geconfronteerd is met deze nieuwe wetgeving, is er ruimte nodig om aangaande deze ontwikkelingen goede toepasbare strategieën te bedenken en deze te presenteren. Wij vragen uw geduld en bedanken u alvast voor het gestelde vertrouwen in onze organisatie.
Hopende u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.

Betreffende Wet, zie link: https://www.deboodschap.today/algemene-beschikking-219/

Categorieën
Nieuwsbrief

Derde Terzol Power Diner

Op donderdag 9 mei ’19 presenteerde Terzol Vastgoed NV haar derde ‘Power Diner’. Onder de gespreksthema’s vielen o.a. de dringende Compliance vereiste voor niet- financiële dienstverleners en de impact van grondhuur -en erfpacht kwesties op grondhuur. De groep aanwezige niet- financiële dienstverleners bestond uit collega-makelaars, taxateurs, notarissen en advocaten.

Dringende noodzaak Compliance  

Joel Terzol, CEO van Terzol Vastgoed NV, opende de avond met een korte toespraak aan de aanwezigen. Hierin belichte hij de directe noodzaak t.a.v. het compliant worden van de sector.

Drs. Winston Wilson, Bestuurskundige en Partner TABTO Group NV, kwam als tweede spreker aan het woord. In zijn presentatie verduidelijkte hij onderwerpen als de aankomende National Risk Assesment (NRA) in 2019 en aankomende evaluatie door de CFATF midden 2020. Suriname is in het jaar 1998 aangesloten bij de CFATF-landen. Per september 2002 is het witwassen van geld volgens de Surinaamse wetgeving strafbaar gesteld door de MOT/WID wet. De ML-wet criminaliseert niet alleen opzettelijke ML (artikel 1 – “Knowing”), maar maakt ook verwijtbaar witwassen gebaseerd op redelijke verdenking (artikel 3) en het gewoonlijke witwassen (habitual laundering) (artikel 2) een strafbaar feit onder de Surinaamse wetgeving. Suriname valt onder het zuster instituut van de CFATF, FATF (Financial Action Task Force), welke weer onder haar hoede de FIU (Financial Intelligence unit) Suriname heeft.

De FIU voor Suriname is het “MOT (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties – Bureau voor de onthulling van ongebruikelijke transacties). Het werd gevestigd als een centraal en autonoom functionerende administratieve type FIU bij de wet van 5 september 2002 (de MOT-wet -O.G.2002, n ° 65). De MOT is verantwoordelijk voor de verwerking van de ontvangen meldingen van de dienstverleners die onderworpen zijn aan de rapportageverplichting voor ongebruikelijke transacties volgens objectieve of subjectieve criteria, aangevuld met de informatie MOT kan verzamelen bij de rapporterende instanties en bij alle administratieve en rechtshandhavingsstaten agentschappen. Het is ook het ontvangstpunt van de verdachte activiteit die de toezichthouder rapporteert en overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht om door te geven aan de FIU. Wanneer er een redelijk is verdenking dat de gegevens een aanwijzing zijn van of relevant zijn voor, het witwassen van geld of het witwassen van geld of gerelateerde activiteit, moeten ze worden doorgegeven aan de vervolgingsautoriteiten. De FIU-opdracht geldt echter niet voor TF-gerelateerde informatie.

Suriname heeft in 2001 bij haar eerste NRA een lijst van 40+9 (speciale) aanbevelingen ontvangen volgens de internationale FATF-normen. De FATF-aanbevelingen bevatten een alomvattend en consistent kader van maatregelen die landen moeten uitvoeren om witwassen van geld en terrorismefinanciering te bestrijden, evenals de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens. Landen hebben verschillende juridische, administratieve en operationele kaders en verschillende financiële systemen, en kunnen dus niet allemaal dezelfde maatregelen nemen om deze bedreigingen het hoofd te bieden. De FATF-aanbevelingen stellen daarom een ​​internationale standaard, die landen moeten implementeren door maatregelen die zijn aangepast aan hun specifieke omstandigheden. Helaas zijn tot heden slechts 9 van de 40 aanbevelingen behaald.

Aan de hand van bovenstaande bevindingen is volgens Terzol de dringende noodzaak te herleiden om awareness te creëren onder de sectoren welke vallen onder de MOT/WID wet, met name de Financiële -en Niet Financiële dienstverleners. Slechts na deze awareness zal het mogelijk zijn om de ondernemingen compliance proof te maken.

Volgens Wilson en Terzol heeft Corruptie een directe samenhang met armoede, m.a.w. hoe meer corruptie voorkomt in een land hoe hoger de armoedecijfers zullen zijn. Een goed voorbeeld hiervan kunnen we vinden bij ons buurland Guyana. Guyana is in 2012 geblacklist vanwege de hoge corruptie graad van het land en het daardoor niet behalen van de NRA. Dit heeft enorme economische gevolgen met zich meegebracht. Guyana heeft hierna o.a. ook de MOT/WID-wetten aangenomen en is onlangs van de blacklist verwijderd. Het gevolg hiervan is dan ook meteen terug te zien in de enorme economische groei die dit land nu doorstaat. Guyana’s economische groei wordt reeds in 2020 geschat op 300-1000%.

Categorieën
Nieuwsbrief

Eerste vastgoed seminar in Suriname

Maandag 27 mei vindt het eerste vastgoed seminar in Suriname plaats in Courtyard Marriott “De branche zit met een groot probleem”, zegt initiatiefneemster van het seminar en eigenaar van Renaissance-realty Omayra Bouterse.

Centraal tijdens het seminar is de situatie op de huidige onroerend goed markt in Suriname. Zo worden onder meer verzekeringstechnische zaken, de juridische aspecten en financiële kant van de branche toegelicht door experts.

De negatieve berichten in de media met landmeters, malafide makelaars en zelfs de minister van het ministerie van RGB van de afgelopen periode is voor Bouterse aanleiding geweest om het seminar te organiseren. “De samenleving is slecht geïnformeerd. Mensen in verschillende beroepen, inkomensklasse en achtergronden weten niet hoe de vastgoedwereld werkt”.

Bouterse is van mening dat de consument vragen moet durven stellen en zelf op onderzoek uit moet gaan. “Mensen weten niet wat hun rechten en plichten zijn maar gaan ook niet op onderzoek uit en controleren niet terwijl dat met google heel makkelijk kan’. Het feit dat er op grote schaal wordt gefraudeerd met percelen en mensen nog steeds door geldschieters worden opgelicht en andersom baart haar zorgen. Toch steekt ze de hand in eigen boezem, ”vanuit de branche is de informatievoorziening ook niet altijd even goed”.

Samen met mede organisatoren Finabank, Terzol Vastgoed, Kuhn-Nah Aannemingsbedrijf, Bissesur & Co en Aruna Singh Insurances zal antwoord worden gegeven op alle mogelijke vragen met betrekking tot de aankoop of huur van een woning, perceel of bedrijfspand. “We gaan ze van A tot Z begeleiden”, belooft Bouterse.

Een belangrijk onderwerp tijdens het seminar is de informatie die Joel Terzol gaat delen over compliance regelgeving en de noodzaak van giraal werken. Bouterse wijst in deze op de national risk assessment die dit jaar nog moet worden uitgevoerd in Suriname, wat ertoe moet leiden dat de kans op witwassen wordt verkleind.

Het seminar begint om 18:30 en duurt tot 22:00 uur. Het evenement zelf is gratis, echter vragen wij wel om een donatie van srd 50 ten behoeve van Stichting Hoop voor Kinderen.

Wij zullen als organisatie in samenspraak met de leiding van het kindertehuis nagaan waar de behoefte ligt, zodat wij een concrete bijdrage kunnen leveren!

Wij zien u graag op 27 mei.

Categorieën
Nieuwsbrief

Anticiperen op de NRA in Q-4 2019

Terzol Vastgoed NV organiseert een reeks ‘Terzol Power Dinners’, waarbij steeds een bepaald exclusief gezelschap wordt uitgenodigd. De gastsprekers zijn o.a. Drs. Winston Wilson, die als afgestudeerd bestuurskundige van de Erasmus Universiteit Rotterdam, ruime (inter)nationale ervaring heeft met grootschalige Publieke en Private transitietrajecten (z.a. in de overheidssector, de goudsector en het bankwezen) en Mr. Anneke Chin A Lin, Kandidaat Notaris, die na haar Rechtenstudie in Suriname, haar studie in Notarieel Recht heeft vervolgd in Nederland. Zij heeft diverse artikelen gepubliceerd in het vakblad van juristen en is gespecialiseerd in onroerend goed vraagstukken.

Het doel van deze Terzol Power Dinner is om in dialoog met stakeholders, awareness te creëren over de aanbevelingen van de Caribbean Financiel Action Task Force (CFATF), in het belang van de business en van het land, opdat wij beter voorbereid zijn en kunnen anticiperen op de National Risk Assessment (NRA) in Q-4 2019 en de CFATF 4th Round of Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism (AML/CFT) Mutual Evaluation in Q-4 2020. Naast de makelaars, zijn immers ook de accountants, administratiekantoren, notarissen, advocaten, handelaren in motorrijtuigen en handelaren in goud aangemerkt als zijnde niet financiële dienstverleners, die steekproefgewijs een audit kunnen verwachten. Voor deze organisaties betekent het niet voldoen aan de regels een boete van max. SRD 1.000.000 per overtreding en voor Suriname betekent het niet voldoen aan de regels, dat deze kan leiden tot Blacklisting door de FATF met als resultaat; het uitblijven van potentiële internationale investeerders, financieel economisch isolement en moeilijke toetreding tot de internationale financiële markten.

Hebben grondhuur en eigendomspercelen dezelfde waarde?

Een ander doel is tevens ook, het bieden van transparantie bij het taxeren van gronden en de risico’s welke hieraan verbonden zijn voor de financiële dienstverleners die gelden hebben uitgeleend. Volgens Joel Terzol, CEO Terzol Vastgoed NV, worden grondhuur percelen met de titel bebouwing en bewoning, door taxateurs maar ook door financiële dienstverleners gelijkwaardig gewaardeerd als zijnde eigendomspercelen. Zeker als deze percelen voldoen aan de bestemmingsverplichting. Dit is helemaal niet zo raar, zeker ook als onze klapperwaarde geen onderscheid maakt tussen eigendoms en domeingronden. Sommige straten en hoofdwegen hebben percelen met de titel eigendom, terwijl dat van de buren grondhuur is. Hebben de percelen dan ook dezelfde waarde per vierkante meters?

Grondhuur

Het grondhuurrecht is een zakelijk recht om het vrije genot van een stuk domeingrond te hebben, onder de verplichting deze gronden te benutten overeenkomstig door de staat daaraan bij de uitgifte gegeven bestemming en bepalingen aan te voldoen. Dit recht wordt voor tenminste 10 jaar en hoogstens 40 jaren uitgegeven. De staat is en blijft eigenaar van dit stuk grond. Hieruit kunnen wij herleiden dat grondhuur een beperkte duur heeft, en dat er verplichtingen zijn waaraan je moet voldoen voor het behouden van dit zakelijk recht. Anders is er altijd een risico dat het recht terug valt in de boezem van de staat. Onteigening is ten alle tijden een reëel risico. Het verhandelen van grondhuur brengt voor de investeerder en of belanghebbende ook risico’s met zich mee. Voor dat het recht overgedragen kan worden is er goedkeuring nodig van de overheid. Een procedure die in praktijk afhankelijk in welk district het perceel ligt, 6 maanden of langer kan duren. Deze procedure heeft een eigendomsperceel niet.

Eigendom

Eigendom is het recht van een zaak het vrij genot te hebben en daarvoor op de volstrekte wijze te beschikken, mits men geen gebruik van maakt, strijdend tegen de wetten, daar gesteld door zodanige macht, die daartoe volgens de Wet Staatsinrichting van Suriname, de bevoegdheid heeft, en mits men aan de rechten van een ander geen hinder toebrengt. (Bron: gov.sr, Diverse titels van Grond) Bij eigendom bent u zelf de eigenaar en niet de overheid. Eigendom is het meest omvattend recht op een zaak met minimale risico op onteigening. Echter wat vele eigenaren niet weten of beseffen is dat ook eigendom onteigend kan worden. Onteigening kan echter alleen geschieden in het algemeen belang, volgens de regels in de wet, en tegen een vooraf verzekerde schadeloosstelling.

Elke grondtitel heeft zo zijn bijzondere voorwaarden en bepalingen. Er kan dus worden gesteld dat bij het waarderen van deze gronden er bij iedere titel een andere formule ten grondslag moet liggen. Je kunt ter illustratie niet simpelweg de klapperwaarde aanhouden die uitgegeven is in 2011. Op de eerste plaats is deze gedateerd en moet het gezien worden ter ondersteuning van de notaris en het MI-GLIS, maar mag nimmer leidend zijn bij het waarderen van gronden.

De laatste Terzol Power Diner van 5 april jl. waren de financiële dienstverleners zoals de banken, verzekeraars en pensioenfondsen te gast, die gedurende het diner samen met de gastsprekers van gedachten en inzichten hebben kunnen wisselen over deze zeer actuele topics.

Op 9 mei 2019 organiseert Terzol Vastgoed NV de derde Terzol Power Dinner, waarbij de Surinaamse beëdigde taxateurs en makelaars uitgenodigd zijn. E-mail [email protected]

Categorieën
Nieuwsbrief

Communicatie, Transparantie en Veiligheid als Klantwaarden

Mijn naam is Joël Terzol, CEO van Terzol Vastgoed NV. Naast het verhandelen van vastgoed als makelaar, bied ik hoofdzakelijk advies aan o.a. bank- en pensioenfondsen m.b.t. taxaties, vastgoedbeheer, grondhuur, erfpacht en boedelkwesties.

De vastgoedbranche voelt veranderingen in de financiële sector direct in de bedrijfsvoering daar er immers aanzienlijke bedragen aan transacties gepleegd worden tussen diverse banken. Momenteel blijkt dit een enorme uitdaging, hetgeen onze business bijzonder kwetsbaar maakt.

Dit was voor mij reden om op 14 maart jl. via mijn Facebook status mijn mening te geven over een onvoorziene situatie. Op 12 maart jl. riep de voorzitter van de bankiersvereniging de samenleving op vooral giraal te gaan, dus geld over te boeken en niet contant op te nemen. Laat ik nou net een dag daarna op 13 maart, een EURO overboeking hebben, waarbij een overmaking moest worden gedaan van een derdenrekening van een notaris naar mijn bedrijfsrekening bij en andere bank.

Toen bleek dat de bank geen girale EURO overboekingen meer kon doen!?

Het persbericht van 1 maart j.l. van de voorzitter van de bankiersvereniging gold letterlijk UITSLUITEND voor girale US-dollar transacties. Men heeft daarbij verzuimd te melden dat het ook niet mogelijk is girale EURO transacties te plegen.

Als dit van te voren duidelijker zou zijn gecommuniceerd kon ik als ondernemer hierop inspelen. Ik ben van mening dat de diensten die de bank verleent, toegesneden dienen te zijn naar de behoefte van de klant en niet naar de problematiek van de bank. Want probleem gestuurd bankieren wil toch niemand? De klantwaarden die de bank ons echter in deze tijd bijzonder kan bieden, zijn transparantie d.m.v. de juiste communicatie en meer veiligheid.

Binnen de vastgoedbranche is de bank een belangrijke stakeholder. Zij is de infrastructuur waarlangs onze financiële transacties lopen. Vergelijk het met een auto die een deugdelijke weg nodig heeft om haar functie als transportmiddel te kunnen bewijzen; zonder deugdelijke bancaire infrastructuur ben je net als een personenauto midden in het oerwoud zonder deugdelijke weg. Je komt zeer moeizaam of bijna niet vooruit. Ik zal er daarom alles aan doen om als vastgoed ondernemer mee te denken en mijn kennis en ervaringen te delen ten gunste van onze financiële sector, omdat we elkaar zo hard nodig hebben.

Ik doe daarom een beroep op de samenleving en met name de ondernemers, dat wij ons moeten afvragen hoe wij de grote actuele uitdagingen die banken en ondernemers gezamenlijk ondervinden, het hoofd kunnen bieden. Want ik ben het helemaal eens met de voorzitter van de bankiersvereniging. Giraal bankieren is uiteindelijk wel de beste oplossing om de grootste risico’s en de grootste vijand van de financiële sector, het z.g. ‘zwarte geld’ uit te bannen. Willen wij internationaal financieel meetellen dan moeten onze banken dus ‘compliance proof’zijn. Girale betalingen zijn ook een belangrijk instrument om onze samenleving niet alleen financieel maar ook fysiek veiliger te maken.

Maar hoe “giraal ready” zijn wij als samenleving?

En hoe sturen de banken ons aan om meer awareness te creëren rondom veilig giraal betalen?

Om maar een paar voorbeelden te noemen voor de klanten:

 • In hoeverre worden klanten door de banken gestimuleerd en bewust gemaakt over het gebruik van elektronische girale diensten? De rijen voor de kasbalies zijn nog steeds langer dan de rijen voor de geldautomaten.
 • Hoe veilig voelt de klant zich bij het verrichten van elektronische transacties? Welke bank heeft geldautomaten in de bankhal zodat de klant zich net zo veilig voelt als wanneer hij geld opneemt vanachter het kogelvrij loket?
 • Hoezeer zijn we ons bewust van ons gevoel van veiligheid met contant geld op straat of met slechts een betaalpasje op zak?
 • Welke bank zal als eerste een ‘pinautomaat- of internetbankieren cursus’ organiseren voor haar oudere klanten?

En ondernemers:

 • Hoe ontvangt uw personeel het salaris? Contant of per bank?
 • Hoeveel geld geeft u uit aan het beveiligen van uw kassa’s, winkelpanden en waardetransport? Hoeveel zou u daarvoor kwijt zijn wanneer u uitsluitend giraal zou gaan?

Ik wil ervoor pleiten dat wij als ondernemers ons meer gaan interesseren in de uitdagingen van onze financiële sector. De bank heeft haar bestaansrecht omdat wij als samenleving ons geld aan de bank toevertrouwen. En dan maakt het niet uit of je een ondernemer bent met een bovengemiddelde omzet of een gepensioneerde particulier die al 40 jaar lang trouw een klein bedrag per maand opzij heeft gezet.

Mag ik de dialoog opstarten om samen oplossingen aan te dragen tot veilig en efficiënt betalingsverkeer? De wil om te werken aan de nodige veranderingen en verbeteringen moeten wij samen opbrengen. Wij hebben de banken immers nodig en de banken hebben ons nodig. Terzol Vastgoed NV heeft zich hieraan gecommitteerd.

Gods zegen Suriname,

Joel Terzol, CEO
Terzol Vastgoed NV

Categorieën
Appartementsrecht Nieuwsbrief

Jonge starters kansloos op de woningmarkt

De hypotheekrente in Suriname bedraagt momenteel rond de 20% per jaar op de SRD financiering en gemiddeld 9 procent op een vreemde valuta financiering. Het gevolg hiervan is dat veel hoogopgeleide jonge starters kansloos zijn een eigen woning te bezitten. Dit, ongeacht of er sprake is van een dubbele inkomen waarbij man en vrouw beiden werken.

De financiele bankinstellingen zijn over het algemeen niet transparant over de door hun gehanteerde rente percentages. Tevens hanteren banken verschillende rentepercentages. Dit kan bij een hypotheeklening in srd tussen de 14 en 24 procent liggen.

Inflatie Surinaamse munteenheid

De waarde van de Surinaamse munteenheid is niet stabiel. De consequentie van een instabiele munteenheid is dat het ook invloed heeft op de hypotheekaanvraag.

Een woning die 4 jaar geleden voor 100.000,- euro (SRD 440.000,-) op de woningmarkt te koop stond, heeft anno 2017 hetzelfde prijskaartje in euro’s maar betaald u in SRD 870.000,- . Echter is dezelfde woning door de inflatie in prijs gestegen; de SRD is in waarde gedaald.

Woningen worden grotendeels in vreemde valuta geprijsd en verkocht. Deze zijn meestal ook in vreemde valuta ingekocht en gefinancierd in het verleden. Indien een aanvrager in aanmerking wenst te komen voor een vreemde valuta hypotheeklening, dient deze aan te kunnen tonen ook vreemde valuta als inkomsten te verdienen.

De hoogopgeleide jonge starters (hierna: starters) op de woningmarkt die een srd salaris verdienen komen niet in aanmerking voor een vreemde valuta hypotheeklening.

Door de inflatie van de srd komen de vraagprijzen voor een woning niet overeen met een gemiddeld salaris. Ongeacht de aanvrager hoogopgeleid is of niet.

Ter verduidelijking het volgend voorbeeld:

Stel dat een stel een gezamelijnke inkomen heeft van 7.000,- srd per maand. Zij willen een 3 kamer woning kopen in een aantrekkelijke buurt. Hiervoor hebben zij een budget van minimaal 50.000,- euro nodig. Omgerekend is dat nu 435.000,- srd tegen een rente van 20% per jaar met een looptijd van 25 jaar. Volgens de berekening zouden de maandlasten 6.960,- SRD bedragen. Afgezien dat het bedrag voor de meeste starters niet te betalen is, zou de woning na 25 jaar nog steeds niet volledig afgelost zijn.

Indien de hypotheekrente verlaagd zou worden, zou het een positieve uitwerking voor de meeste starters hebben.

Kosten verminderen

Op basis van de inkomsten en vaste lasten maakt de bank een hypotheek berekening. Ongeveer 30 tot 35% van de inkomsten dient naar de aflossing van woning te gaan. Dit is voor de meeste starters niet te betalen en het gevolg is dat de economie vastloopt. De ontwikkeling loopt stil en jongeren blijven langer bij hun ouders inwonen.

Een uitgave waarmee de koper ook rekening mee dient te houden zijn de transportkosten. Bij de transportkosten gaat het om de levering en de overschrijving van het onroerend goed op de nieuwe eigenaars naam.

Transportkosten zijn opgebouwd uit onder andere:

 • honorarium notaris (kosten),
 • zegelrechten (overdrachtsbelasting),
 • omzetbelasting,
 • uittreksel,
 • kale grondwaarde enz.

De transportkosten zijn afhankelijk van de waarde vermeld in de akte ter berekening van het zegelrecht. De kosten variëren tussen de 10,5-12,5% van de voormelde opgenomen waarde.

Of de hypotheekverstrekker rekening houdt met de transportkosten is afhankelijk van de hypotheek aanvrager. Als de koper een lening aangaat via de bank en hij beschikt niet over eigen middelen om de transportkosten te kunnen betalen, dan kunnen deze kosten afhankelijk van het inkomen van degene en de waarde van het onroerend goed ook meegefinancierd worden.

In een ander geval kan het zo zijn dat de koper een lening neemt, maar aangeeft dat hij de transportkosten niet mee wenst te financieren, maar deze zelf uit eigen middelen wil voldoen. In dit geval worden de transportkosten dan niet mee gefinancierd.

De algemene regel is: kosten koper. Dus een koper die iets koopt moet altijd rekening houden dat hij meer dan de koopsom moet betalen.

De transportkosten moeten bij de inschrijving direct voldaan worden.

Het zou een goede ontwikkeling zijn deze kosten te verlagen.

Bij de overdracht dient de koper ook rekening te houden met de klapperwaarde van het stuk grond. De klapperwaarde is bestemd om de waarde voor de overdrachtskosten vast te stellen, waaruit de staat ook inkomsten genereert.

Op de website van het ‘Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem’ (GLIS) staat de klapperwaarde index.

De klapperwaarde die de overheid hanteert is echter in vreemde valuta. Begrijpelijk want ook zij wilt zekerheid en dus niet de inflatie risico op zich nemen. Maar op het moment dat er gevraagd wordt om vertrouwen te tonen in onze eigen munteenheid geeft dit laatste een vertekend beeld natuurlijk.

Mogelijkheden creëren

De Low Income Shelter Program (Lisp) is voor het gedeelte in de samenleving met een lage inkomen. LISP is echter geen optie voor starters met een redelijke goed salaris. Medici komen, vanwege de garantie die hun werkzaamheden biedt, in aanmerking voor een extra korting op hun hypotheek. Dit zou ook een mogelijkheid voor starters kunnen zijn.

De overheid zou het fiscaal aantrekkelijker kunnen maken door meer aftrekposten te creëren voor woningeigenaars.

Bijvoorbeeld als u een huis met behulp van een hypotheek heeft gekocht, dan kunt u een aantal kosten aftrekken van uw bruto jaarinkomen. Daardoor wordt uw belastbaar inkomen lager en heeft u fiscaal voordeel. U betaalt dus minder belasting.

Om de economie te stimuleren en de woningmarkt in beweging te krijgen, zou de overheid starters kunnen subsidiëren op de hypotheek rente. Als deze belangerijke doelgroep begint te kopen, verdient de overheid het terug op het moment dat ze gaan consumeren middels de OB of in de toekomst de BTW. Het kopen of bouwen van een woning vertaald zich namelijk in het aankopen van bouwmatrialen en huishoudelijke artikelen.

Starters subsidie (korting op de SRD hypotheek rente)

Dit zal als stimulans voor anderen dienen om verder te studeren, met de garantie dat zij bij aankoop van een woning in aanmerking zullen komen voor een subsidie vanuit de overheid. Natuurlijk kunnen banken hier op inspelen door de starters een korting te geven op hun rente. Deze starters zullen in de toekomst financieel groeien en zijn de pilaren van een elke gezonde bankinstelling.

Categorieën
Nieuwsbrief

Vastgoed mogelijkheden in Suriname

Het heeft lang geduurd, maar helaas is Suriname niet onaantastbaar gebleven voor de gevolgen van de wereldwijde crisis. De mogelijkheden voor ondernemers zijn echter enorm toegenomen. Een van deze kansen waar ondernemers maar ook buitenlanders gebruik van kunnen maken, is het investeren in vastgoed. De vraag is dus; wat zijn de (vastgoed) mogelijkheden in Suriname?

Een goed motto als u van plan bent in vastgoed te investeren, is; wacht niet om vastgoed te kopen, maar koop vastgoed en wacht nadien! Investeringen in vastgoed behalen het hoogste rendement in vergelijking met onder andere aandelen of sparen. Een investering in vastgoed levert aan twee kanten rendement op. Het eerste rendement is de huuropbrengst en het tweede rendement is het verkopen van het pand tegen meerwaarde. Indien u ervoor kiest om het huis of pand te verhuren, zou dit een constante cashflow kunnen genereren. Natuurlijk is er ook de optie om een huis te kopen en niet te verhuren noch tegen meerwaarde te verkopen. Dit zou u dan eventueel als vakantiewoning kunnen gebruiken. Hiermee bespaart u ook verblijfkosten tijdens uw vakantieperiode in Switi Sranang.

Terzol Vastgoed

Joel Terzol is de oprichter van diverse ondernemingen en een rasechte optimist. Na een aantal jaren in Nederland te hebben gestudeerd en bij een bekende financiële instelling ervaring te hebben opgedaan, nam hij de beslissing om zijn talenten in Suriname verder te gaan ontwikkelen. Zijn eerste uitdaging was ’Student Inn’. Jaarlijks komen honderden Nederlandse studenten in Suriname stage lopen. Student Inn zorgt ervoor dat deze jonge avonturiers een veilige en betrouwbare plek hebben om tijdens hun stageperiode te verblijven. Verder heeft hij vijf jaar lang zijn diensten verleend als makelaar bij een ander vastgoedbedrijf in Suriname. Op deze wijze leerde hij de vastgoedbranche volledig kennen en tijdens deze periode heeft hij zich als makelaar en taxateur weten te ontwikkelen. Maar een echte ondernemer kan niet rustig zitten. Dus is ‘Terzol Vastgoed’ opgericht.

Diensten

Terzol Vastgoed heeft een ruim aanbod van diverse woningen in heel Suriname. Heeft u al een huis, zakenpand of perceel in Suriname en bent u van plan om deze te verhuren of verkopen? Terzol; ‘Ik kan me voorstellen dat indien u in Nederland woont en interesse in vastgoed in Suriname heeft, dat een betrouwbare makelaar vinden het belangrijkste is. De professionele medewerkers van Terzol Vastgoed lichten u in over de voorwaarde en het volledige verkoop- of verhuurproces. Ook als u vastgoed zou willen aanschaffen gaat Terzol Vastgoed samen met u op zoek naar het geschikte object en zoeken we ook gericht op basis van de wensen en voorkeur van onze klanten. U zult ongetwijfeld het perfecte object bemachtigen!’.

Betrouwbare partnerschap

Het wel of niet slagen van een onderneming heeft vaak te maken met wie je een partnerschap aangaat. Terzol weet dat maar al te goed. Terzol: ‘Als ondernemer werk ik graag samen met mensen die niet alleen dezelfde principes als ik hebben, maar ook een goede naam in de samenleving hebben weten te realiseren. Daarom was het een logische beslissing om met Patricia San A Jong in zee te gaan. Een partner met internationale ervaring en, zoals ze zelf aangeeft, niet weet wat de woorden ‘precaire situatie’ betekenen.

Vast is goed in Suriname

Suriname is in opmars en de economie zal zich uiteindelijk ook in de plus ontwikkelen. Terzol: ‘Tijdens een crisis is het de beste periode om in onroerend goed te investeren. Momenteel heeft Suriname prachtige woningen tegen zeer aangename prijzen. Het verschil in een woning in Nederland kopen en in Suriname is enorm; in Suriname kan je namelijk voor veel minder geld ook veel ruimer wonen’. Investeren in vastgoed is ook niet gevoelig voor inflatie.

Droomhuis in Suriname

Uw droom om op uw oude dag of tijdens uw vakantie in een prachtige woning buiten de stad tot rust te komen is dichterbij dan u denkt. Met een goed onderbouwde taxatierapport en persoonlijke klantenservice van Terzol Vastgoed kunt u dit realiseren. Ziet u het al? De mensen van Terzol Vastgoed zetten de koffie alvast voor u klaar.

Bron: Internationaal Ambitieus

Categorieën
Nieuwsbrief

Vastgoed specialisten samen in Terzol Vastgoed NV

Het kopen of verkopen van een woning is voor veel mensen de grootste financiële en emotionele transactie in het leven. Dat gebeurt niet dagelijks. Daarom is goede begeleiding enorm belangrijk. Vaak weten mensen ook niet hoe of waar te beginnen. Terzol Vastgoed NV staat garant voor een persoonlijke en professionele aanpak. Vertrouwen, transparantie en eerlijkheid zijn sleutelwoorden in het jonge bedrijf dat geleid wordt door de gedreven partners Joël Terzol en Patricia San A jong. Het bedrijf adviseert, begeleidt en bemiddelt bij de koop, verkoop of verhuur van elk vast- en onroerendgoed object. Terzol Vastgoed NV werkt doelgericht, vanaf het eerste contact tot de ondertekening bij de notaris. Met een mooie presentatie en een video van elke woning geeft Terzol vastgoed extra meerwaarde aan het aanbod voor zowel kopers als verkopers.

Het begint al bij het opstellen van een taxatie die bij Terzol vastgoed gedaan wordt door de beëdigde taxateur en makelaar San A Jong, die door haar jarenlange ervaring flinke sporen heeft verdiend op dit gebied. Haar werk spreekt voor zich. “Aldus gedaan en opgemaakt te goeder trouw naar beste kennis en wetenschap”, zijn woorden die voor Sang A Jong leidend zijn en waaraan ze veel meer waarde hecht dan het honorarium.

Terzol is ervan overtuigd dat een ‘clean dossier’ de succesfactor zal zijn van het kantoor. “Onze kracht ligt in de betrokkenheid en persoonlijke contacten die wij met onze klanten hebben.

Onze klanten waarderen dit. Zij merken dat onze kennis en ons netwerk hen echt verder helpt bij de verkoop van hun kostbare bezit. De makelaar die afkomstig is van Surgoed kent even als San A Jong de vastgoedwereld als zijn broekzak. De ruime kennis en ervaring maakt Terzol vastgoed daarom tot de vastgoed specialist in Suriname.

Bron: United News