Categorieën
Nieuwsbrief

Derde Terzol Power Diner

Derde Terzol Power Diner

National Risk Assessment

Derde Terzol Power Diner

Op donderdag 9 mei ’19 presenteerde Terzol Vastgoed NV haar derde ‘Power Diner’. Onder de gespreksthema’s vielen o.a. de dringende Compliance vereiste voor niet- financiële dienstverleners en de impact van grondhuur -en erfpacht kwesties op grondhuur. De groep aanwezige niet- financiële dienstverleners bestond uit collega-makelaars, taxateurs, notarissen en advocaten.

Dringende noodzaak Compliance  

Joel Terzol, CEO van Terzol Vastgoed NV, opende de avond met een korte toespraak aan de aanwezigen. Hierin belichte hij de directe noodzaak t.a.v. het compliant worden van de sector.

Drs. Winston Wilson, Bestuurskundige en Partner TABTO Group NV, kwam als tweede spreker aan het woord. In zijn presentatie verduidelijkte hij onderwerpen als de aankomende National Risk Assesment (NRA) in 2019 en aankomende evaluatie door de CFATF midden 2020. Suriname is in het jaar 1998 aangesloten bij de CFATF-landen. Per september 2002 is het witwassen van geld volgens de Surinaamse wetgeving strafbaar gesteld door de MOT/WID wet. De ML-wet criminaliseert niet alleen opzettelijke ML (artikel 1 – “Knowing”), maar maakt ook verwijtbaar witwassen gebaseerd op redelijke verdenking (artikel 3) en het gewoonlijke witwassen (habitual laundering) (artikel 2) een strafbaar feit onder de Surinaamse wetgeving. Suriname valt onder het zuster instituut van de CFATF, FATF (Financial Action Task Force), welke weer onder haar hoede de FIU (Financial Intelligence unit) Suriname heeft.

De FIU voor Suriname is het “MOT (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties – Bureau voor de onthulling van ongebruikelijke transacties). Het werd gevestigd als een centraal en autonoom functionerende administratieve type FIU bij de wet van 5 september 2002 (de MOT-wet -O.G.2002, n ° 65). De MOT is verantwoordelijk voor de verwerking van de ontvangen meldingen van de dienstverleners die onderworpen zijn aan de rapportageverplichting voor ongebruikelijke transacties volgens objectieve of subjectieve criteria, aangevuld met de informatie MOT kan verzamelen bij de rapporterende instanties en bij alle administratieve en rechtshandhavingsstaten agentschappen. Het is ook het ontvangstpunt van de verdachte activiteit die de toezichthouder rapporteert en overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht om door te geven aan de FIU. Wanneer er een redelijk is verdenking dat de gegevens een aanwijzing zijn van of relevant zijn voor, het witwassen van geld of het witwassen van geld of gerelateerde activiteit, moeten ze worden doorgegeven aan de vervolgingsautoriteiten. De FIU-opdracht geldt echter niet voor TF-gerelateerde informatie.

Suriname heeft in 2001 bij haar eerste NRA een lijst van 40+9 (speciale) aanbevelingen ontvangen volgens de internationale FATF-normen. De FATF-aanbevelingen bevatten een alomvattend en consistent kader van maatregelen die landen moeten uitvoeren om witwassen van geld en terrorismefinanciering te bestrijden, evenals de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens. Landen hebben verschillende juridische, administratieve en operationele kaders en verschillende financiële systemen, en kunnen dus niet allemaal dezelfde maatregelen nemen om deze bedreigingen het hoofd te bieden. De FATF-aanbevelingen stellen daarom een ​​internationale standaard, die landen moeten implementeren door maatregelen die zijn aangepast aan hun specifieke omstandigheden. Helaas zijn tot heden slechts 9 van de 40 aanbevelingen behaald.

Aan de hand van bovenstaande bevindingen is volgens Terzol de dringende noodzaak te herleiden om awareness te creëren onder de sectoren welke vallen onder de MOT/WID wet, met name de Financiële -en Niet Financiële dienstverleners. Slechts na deze awareness zal het mogelijk zijn om de ondernemingen compliance proof te maken.

Volgens Wilson en Terzol heeft Corruptie een directe samenhang met armoede, m.a.w. hoe meer corruptie voorkomt in een land hoe hoger de armoedecijfers zullen zijn. Een goed voorbeeld hiervan kunnen we vinden bij ons buurland Guyana. Guyana is in 2012 geblacklist vanwege de hoge corruptie graad van het land en het daardoor niet behalen van de NRA. Dit heeft enorme economische gevolgen met zich meegebracht. Guyana heeft hierna o.a. ook de MOT/WID-wetten aangenomen en is onlangs van de blacklist verwijderd. Het gevolg hiervan is dan ook meteen terug te zien in de enorme economische groei die dit land nu doorstaat. Guyana’s economische groei wordt reeds in 2020 geschat op 300-1000%.